Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De doelstelling van deze ANBI is:

De SVHM wil de visserij historie van Middelharnis onderzoeken, vergaren, bewaren, presenteren en uitdragen in de ruimste zin van het woord. Tevens streeft de SVHM er naar aanvullend te zijn op het gebied van bewaren en beheer van (grotere) artefacten. Hierbij kan worden gedacht aan het  beheren, conserveren en varende houden van bestaande en nog te verwerven varend erfgoed, inclusief inventaris, gereedschappen en andere materialen of voorwerpen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:

Door middel van: onderzoeken, van deelnemen aan, van organiseren of/doen organiseren van lezingen, cursussen, publicaties, projecten, vaarmanifestaties, havendagen, houten boten beurzen en andere lokale en landelijke botenevenementen en daarmee informeren over de geschiedenis van de (zee)visserij van Middelharnis vanaf de 16e eeuw tot circa 1923 en zo mede een belangrijke  bijdrage te leveren aan de rijke visserijhistorie van Nederland.

Algemeen: Wat is een ANBI en welke eisen worden er aan gesteld?

De Stichting Visserij Historie Middelharnis (kortweg SVHM) is een ANBI en is onder voornoemde naam bekend. Het betekent dat de volgende eisen aan de SVHM worden gesteld:

 • Dat minstens 90% van al haar activiteiten het algemeen belang dienen;
 • Dat de SVHM geen winstoogmerk heeft;
 • Dat de mensen die er direct bij zijn betrokken aan een aantal integriteit eisen dienen te voldoen;
 • Dat geen enkel persoon of rechtspersoon over het vermogen van de SVHM mag beschikken alsof het zijn eigen vermogen is, bestuurders en “beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de stichting;
 • Dat de SVHM niet meer vermogen mag aanhouden dan redelijker wijs nodig is voor het werk van de stichting, het eigen vermogen moet beperkt blijven;
 • Dat de beloning van de “beleidsbepalers” is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
 • Dat er een actueel beleidsplan is;
 • Dat er een redelijke verhouding is tussen beheerskosten en bestedingen;
 • Dat geld dat overblijft na (eventuele) opheffing ten goede komt aan een ANBI met een soortgelijk doel;
 • Dat de SVHM voldoet aan de administratieve verplichtingen;
 • Dat de SVHM specifieke gegevens publiceert op een eigen (of gemeenschappelijke website).

BELEIDSPLAN 1-2-2021 aanvraag ANBI 

Hoofdstuk 1 –  Omschrijving en geldigheidsduur.

Middelharnis behoorde gedurende een periode van 4 eeuwen tot een van de grotere vissershavens in de Zuidwestelijke delta. De periode omvatte de periode eind 16de tot en met begin 20ste eeuw. Men viste op de Noordzee met tientallen schepen. In eerste instantie met houten platbodem schepen en later eind 19de eeuw met grote stalen vissloepen. Honderden vissers, 13 per schip, waren werkzaam aan boord en de vaklieden in diverse werven, werkplaatsen en pakhuizen in Middelharnis en Sommelsdijk.

De Stichting Visserij Historie (SVHM) is opgericht op 4 november 2020. De SVHM is een aan “het Streekmuseum Goeree-Overflakkee” gelieerde organisatie. De SVHM streeft ernaar om aanvullend te zijn op het gebied van bewaren en beheer van grotere artefacten. We gaan hieruit van het beheren, onderhouden en varend houden van het in bezit hebben of nog te verwerven varend erfgoed en daarbij behorende inventaris, gereedschappen en andere materialen of voorwerpen. We stellen dit plan op voor de periode 2021 t/m 2024.

Hoofdstuk 2 –  Visie en missie.

De SVHM wil de visserij-historie van Middelharnis bewaren, presenteren en uitdragen in de breedste zin wat betreft vorm, inhoud en locatie.

We willen hiervoor bijeenkomsten organiseren en/of doen organiseren van, lezingen, cursussen, projecten, vaarmanifestaties ter bevordering van het stichtingsdoel-, het deelnemen aan visserijdagen, havendagen, houten boten beurzen, portdagen en andere plaatselijke- en landelijke botenevenementen.

Hoofdstuk 3 – Ambities

 • Een van de eerste zaken die ontwikkeld gaan worden is een website voor de Stichting
 • Donateurs en sponsors werven.
 • Onderzoek naar artefacten, geschriften en varend erfgoed dat zijn historie heeft gehad in Middelharnis.

Hoofdstuk 4 –  Sterkten en zwakten

Onze stichting heeft een sterke lokale inbreng van geïnteresseerde ter zake kundige bestuursleden met ervaring en kennis van het visserijverleden van Middelharnis. We zijn verder instaat om de juiste mensen en instellingen te benaderen voor het uitdragen en organiseren van onze activiteiten.

Voor de noodzakelijke acties is naast persoonlijke inbreng inzet nodig van anderen op verschillende gebieden. Er dient een voldoende financiële dekking te zijn voor de activiteiten. Een van de eerste doelen is voldoende financiën te verwerven om de kosten voor de huidige en toekomstige activiteiten te dekken.

Voor de periode tot circa 2024 zal de nadruk mede liggen op  het vorm geven van de organisatie:

 • in eerste instantie een website;
 • het werven van donateurs en sponsors;
 • onderzoek naar samenwerking met instanties die zich met verwante onderwerpen bezig houden of over verwante kennis beschikken: musea, historische verenigingen, regionale (gemeentelijke) archieven in de regio etc;
 • onderzoek naar mogelijk te verwerven artefacten;
 • Grotere bekendheid nastreven via website, artikelen in (regionale) kranten etc., deelnemen aan manifestaties etc.

De namen en functies van de bestuursleden:

Voorzitter: Herbert Visser (11-3-1950)
Secretaris:  Jacobus Pieter Mast (9-4-1944)
Penningmeester: Jan Jorissen (29-5-1951)
Bestuurslid: Teunis Marinus van Es (6-2-1953)
Bestuurslid: Gerardus Hendrikus Johannis van Pelt (9-3-1947)

Het beloningsbeleid zoals verwoord in de statuten:

De Bestuurders en commissarissen ontvangen geen beloning voor hun activiteiten.

 

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten

Voorafgaand aan de oprichting is een houten replica vervaardigd van de scheepsjollen zoals die werden gebruikt aan boord van de stalen beugsloepen uit Middelharnis.

Vanaf de oprichtingsdatum (4-11-2020) heeft de stichting o.a. gewerkt aan het neerzetten van de organisatie middels een Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht, waarin het “Streekmuseum Goeree Overflakkee” is vertegenwoordigd, waaraan de SVHM is gelieerd.

 Financïele verantwoording

Na de oprichting is een bankrekening geopend bij de Rabobank , waarop tot  op heden € 2.100,= is ontvangen. €1.000 hiervan is gebruikt voor een dekkleed voor de scheepsjol.

Extra informatie ANBI

Een culturele ANBI  houdt zich bezig met cultuur (kunst, historie etc.) bijvoorbeeld in de vorm van museum, bibliotheek enz. Het betekent dat bij giften aan een culturele ANBI de gift bij het berekenen van de aftrek met 25% mag worden verhoogd. Daarbij geldt een maximum van € 1250,=. Dit geldt voor periodieke en voor gewone giften. Bij gewone giften houdt u wel rekening met de drempel en een maximum. Het drempelinkomen is €35.000. Het drempelbedrag is € 350,= en het maximumbedrag €3.500,=